A MUNKÁLTATÓI VISSZAÉLÉSEK BEJELENTÉSE

A Pikopack Zrt. (a továbbiakban: Társaság) üzleti tevékenységének alapja a jogszabályok betartása, az őszinte, tisztességes, megbízható és etikus magatartás.

A Társaság a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően – figyelemmel a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésére – munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: Bejelentő rendszer) üzemeltet.

A Bejelentő rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a fenti jogszabályban foglaltak megszegése miatt a munkáltatói visszaélések bejelentésére.

A Bejelentő rendszerbe a Társaság munkavállalói, valamint a Társasággal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan külső személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét és elérhetőségét (telefonszám) kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, ám ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A bejelentő bejelentését két féle módon teheti meg írásban:

  1. elektronikus úton a bejelentes@pikopack.hu  címre kell megküldeni vagy
  2. papír alapon, postai úton kell eljuttatni zárt borítékban: a borítékot a Pikopack Zrt. nevének feltüntetése mellett, a „Compliance szakértőnek” címezve, a 3390 Füzesabony, Kerecsendi u. 123. címre kell megküldeni.

A munkáltatói visszaélés gyanújának bejelentéséhez a bejelentőnek – lehetőség szerint – a Visszaélés-bejelentési szabályzat mellékletét képező „Munkáltatói visszaélés-bejelentési nyomtatványt” kell kitöltenie a rendelkezésére álló adatok alapján, és nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen, valós tények és információk közlésével teszi, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak (a nyomtatvány használata a bejelentés megtételének nem kizárólagos kelléke, vagyis a bejelentés bármilyen módon, írásban megtehető azzal, hogy a jóhiszeműségre vonatkozó nyilatkozat megtétele minden esetben kötelező tartalmi elem, ennek hiányában a Társaság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.)

Az eljárást 30 napon belül le kell folytatni. Amennyiben a rendelkezésre álló határidő kevésnek bizonyul, a Társaság dönthet a vizsgálatra rendelkezésre álló határidő egyszeri 30 nappal történő meghosszabbításáról. Rendkívüli esetben a Társaság mérlegelési jogkörében dönthet ennél hosszabb határidő megállapításáról is. Az eljárási határidőkbe az adatkérések (hiánypótlások) teljesítési határideje nem számít bele. Amennyiben a vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, a bejelentőt a Társaság tájékoztatja erről.

Figyelem! A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt. Személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatók át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításhoz a bejelentő egyértelműen hozzájárult.

A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

A bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a Társaság az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat alkalmazza: Adatvédelem

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követett el, másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatók.

Visszaélés bejelentése

Munkáltatói visszaélési tájékoztató